Overgangs- en slotbepalingen

Actuele regelgeving

 1. 12.

  [Wijzigt de Regeling taken Dienst Wegverkeer.]

 2. 13.

  De Tijdelijke regeling verstrekking tachograafkaarten wordt ingetrokken.

 3. 14.

  1. Tachograafkaarten verleend ingevolge de Tijdelijke regeling verstrekking tachograafkaarten, worden gelijkgesteld met tachograafkaarten verleend op grond van deze regeling.
  2. Aanvragen van tachograafkaarten ingevolge de Tijdelijke regeling tachograafkaarten ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling worden aangemerkt als aanvragen ingediend na dat tijdstip.

   

 4. 15.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Arbeidstijdenwet en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van het digitale controleapparaat (Stb. 2004, 347).

 5. 16.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tachograafkaarten.

  Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.