Hoofdstuk 5 Toezicht, intrekking en schorsing erkenning tachografen

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Steekproefsgewijze controle

  1. De Dienst Wegverkeer kan werkzaamheden aan een steekproefsgewijze controle onderwerpen.
  2. De steekproefsgewijze controle vangt aan op het moment dat de Dienst Wegverkeer de erkenninghouder meedeelt dat deze controle gaat plaatsvinden.    
  3. Na aanvang van de steekproefsgewijze controle worden aan of in het voertuig of de tachograaf waarop de controle ziet, gedurende 90 minuten geen handelingen verricht.   
  4. Voorafgaande aan de steekproefsgewijze controle overhandigt de erkenninghouder of tachograaftechnicus de aan de werkzaamheden gerelateerde documenten en het installatieplaatje aan de Dienst Wegverkeer.
  5. Tijdens de steekproefsgewijze controle:
   1. is de tachograaftechnicus die werkzaamheden aan de tachograaf verrichtte, aanwezig vanaf het moment dat de mededeling, bedoeld in het tweede lid, is gedaan;
   2. verleent de tachograaftechnicus assistentie bij het uitvoeren van de steekproefsgewijze controle;
   3. worden de noodzakelijke werkplaatsruimte, apparatuur en documentatie, en het voertuig waaraan werkzaamheden worden verricht gedurende de steekproefsgewijze controle beschikbaar gesteld.
  6. De erkenninghouder ontvangt na de steekproefsgewijze controle slechts een door een medewerker van de Dienst Wegvervoer getekend steekproefcontrolerapport indien:
   1. de tachograaf niet voldoet aan de werkzaamheden zoals verwoord in de hoofdstukken 2, 2a en 3;
   2. de registerkaart niet, onjuist of onvolledig is ingevuld; of
   3. de voorschriften met betrekking tot de steekproef niet in acht zijn genomen.
  7. Het rapport, bedoeld in het zesde lid, wordt ook getekend door de tachograaftechnicus of erkenninghouder.  

 2. 2.

  Intrekking en schorsing erkenning tachografen

  1. De Dienst Wegverkeer trekt op verzoek van een erkenninghouder een erkenning tachografen   geheel of gedeeltelijk in.   
  2. De Dienst Wegverkeer kan een erkenning geheel of gedeeltelijk intrekken of schorsen bij een overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Regeling tachograafkaarten en de artikelen 2:4, eerste, derde en vierde lid, 2a:2, 3:1, eerste en tweede lid, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 4:1, 5:1 en 5:3, derde lid.    
  3. Een schorsing als bedoeld in het tweede lid bedraagt ten hoogste twaalf weken.    
  4. Na intrekking van de erkenning levert de voormalig erkenninghouder zo spoedig mogelijk het kenmerkteken werkplaats in.  
 3. 3.

  Intrekking en schorsing bevoegdheidspas

  1. De Dienst Wegverkeer trekt op verzoek van een tachograaftechnicus zijn bevoegdheidspas in.
  2. De Dienst Wegverkeer kan de geldigheid van een bevoegdheidspas intrekken of schorsen bij overtreding van de artikelen 6, eerste lid en 7, tweede lid, onderdeel a, van de Regeling tachograafkaarten en de artikelen 3:2, eerste lid, 3:3, 3:4, eerste en tweede lid, 3:6, eerste lid, 3:7 en 5:1, derde, vierde en vijfde lid.