Hoofdstuk 2 De erkenning tachografen en de erkenning bevoegdheid tachograaftechnicus

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Verlening erkenning tachografen

  1.  De Dienst Wegverkeer verleent een erkenning tachografen voor bepaalde of onbepaalde tijd aan een aanvrager die beschikt over een werkplaats die voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 2:4.
  2. Bij een aanvraag voor een erkenning als bedoeld in het eerste lid legt de aanvrager over:
  1. een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens die niet ouder is dan twee maanden;
  2. een geldig KvK-nummer, tenzij de Handelsregisterwet of het Burgerlijk Wetboek een inschrijving in het handelsregister niet vereist.  
 2. 2.

  Toekenning kenmerkteken werkplaats

  1. De Dienst Wegverkeer kent een kenmerkteken werkplaats toe aan:
   1. een erkenninghouder; of
   2. op grond van artikel 8:1, tweede lid, van de wet aangewezen ambtenaren.
  2. Bij verlies of diefstal van het kenmerkteken werkplaats kent de Dienst Wegverkeer uitsluitend op basis van een proces-verbaal van aangifte bij de politie een nieuw zegelnummer toe.  
 3. 3.

  Eisen aan de erkenning tachografen

  1. De erkenning tachografen vermeldt tenminste:
   1. de naam- en adresgegevens van de erkenninghouder;
   2. de werkplaatsadressen waarvoor de erkenning geldt;
   3. het kenmerkteken werkplaatsen;
   4. de geldigheidsduur. 
  2. Met de erkenning tachografen ontvangt de aanvrager de toegangscode voor de melding van de werkzaamheden, een schild en een sticker als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014.
  3. Indien er een wijziging is van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, stelt de erkenninghouder de Dienst Wegverkeer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
  4. Een werkplaats wordt slechts in één erkenning tachografen vermeld.  
 4. 4.

  Eisen aan een werkplaats 

  1. Een werkplaats voldoet aan de eisen, bedoeld in bijlage I.
  2. Een fabrikant van motorrijtuigen hoeft, voor werkzaamheden waarbij de parameters van de tachograaf aan de hand van een theoretische berekening worden vastgesteld in motorrijtuigen die voor het eerst in gebruik worden genomen, niet te voldoen aan de volgende eisen in bijlage I:
   a.  de eisen aan de inspectieput of hefinrichting;
   b.  de aanwezigheid van een: 
   i.   voorziening geschikt voor datacommunicatie; 
   ii.  meetbaan van 20 meter, rollen- of remmentestbank;
   iii.  meetband;
   iv.   bandenprofieldieptemeter met verende stift.
  3. De erkenninghouder bewaart het materiaal dat en de apparatuur die nodig is voor het verzegelen van tachografen en de toegangscode, bedoeld in artikel 2:3, eerste lid, onderdeel d, in de werkplaats op een wijze die voor onbevoegden niet toegankelijk is.
  4. De tachograaftechnicus en de erkenninghouder dragen er zorg voor dat de werkplaatskaart en de bevoegdheidspas met bijbehorende pincodes niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
 5. 4a.

  Aanwijzing exameninstantie installateur en reparateur tachograaf

  Als instantie als bedoeld in artikel 9:3, eerste lid, van de wet wordt aangewezen de Stichting VAM (IBKI) te Nieuwegein.

   
 6. 5.

  Verlening diploma tachograaftechnicus

  1. De stichting VAM verleent een diploma tachograaftechnicus indien de aanvrager het examen tachograaftechnicus met goed gevolg heeft afgelegd.
  2. De stichting VAM verleent op aanvraag een bewijs bevoegdheidsverlenging indien de aanvrager het examen bevoegdheidsverlenging met goed gevolg heeft afgelegd.
  3. De examens, bedoeld in het eerste en tweede lid:

  a.  worden opgesteld en afgenomen door de stichting VAM;
  b.  bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel, en
  c.   hebben in ieder geval betrekking op:
  i.    de werkzaamheden;
  ii.   het functioneren van motorrijtuigen en van snelheidsbegrenzers in relatie tot de tachograaf;
  iii.  de wettelijke voorschriften omtrent de onderdelen i. en ii.  

 7. 6.

  Verlening erkenning bevoegdheid tachograaftechnicus

  1. De Dienst Wegverkeer verleent op aanvraag aan een natuurlijk persoon een bevoegdheidspas indien de aanvrager een diploma overlegt als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid.   
  2. Het diploma, bedoeld in het eerste lid, is op het moment dat de bevoegdheidspas wordt aangevraagd, minder dan twee jaar geleden verstrekt aan de aanvrager.
  3. Een bevoegdheidspas heeft een geldigheidsduur van vier jaar.
  4. De Dienst Wegverkeer verstrekt een pincode tezamen met een bevoegdheidspas.   
  5. Een bevoegdheidspas wordt, op het moment dat de geldigheidsduur van de pas afloopt, verlengd met vier jaar indien de aanvrager een bewijs bevoegdheidsverlenging als bedoeld in artikel 2:5, tweede lid, overlegt.   
  6. Uitsluitend indien een persoon bij een fabrikant werkzaam is, wordt:
   1. in afwijking van het eerste lid op aanvraag van de fabrikant en de persoon ten behoeve van wie de bevoegdheidspas wordt aangevraagd, een bevoegdheidspas afgegeven na overlegging van een verklaring van de fabrikant dat de betreffende persoon bij werkzaam is en voldoende kennis heeft van  het bedrijfsproces om de werkzaamheden te kunnen verrichten;
   2. in afwijking van het vierde lid geen pincode verstrekt;
   3. in afwijking van het vijfde lid de bevoegdheidspas verlengd door overlegging van een verklaring van de fabrikant dat de betreffende persoon bij hem werkzaam is en voldoende kennis heeft van het bedrijfsproces om de werkzaamheden te kunnen verrichten.