Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Actuele regelgeving

 1. Artikel 1:1 Begripsbepaling 1

  1. In deze regeling zijn de definities van artikel 2, tweede lid, van verordening (EU) nr. 165/2014 van toepassing.
  2.  Onverminderd de in het eerste lid bedoelde definities, wordt in deze regeling verstaan onder:  

  Erkenninghouder

  natuurlijk persoon of rechtspersoon die houder is van een erkenning tachografen of een bij deze regeling daaraan gestelde erkenning;

  Erkenning tachografen

  erkenning als bedoeld in artikel 2:1;

  Installatieplaatje

  bewijs dat de tachograaf in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 165/2014 is geïnstalleerd;

  Tachograaftechnicus

  houder van een geldige bevoegdheidspas;

  Bevoegdheidspas

  pas, bedoeld in artikel 2:6, eerste lid; 

  Werkplaats

  plaats waar werkzaamheden aan tachografen uitgevoerd worden;

  Werkzaamheden

  installeren, controleren, inspecteren of repareren van tachografen;

  Zegelnummer

  uniek identificatienummer van het zegel als bedoeld in artikel 5.3 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/799;

  Kenmerkteken werkplaats

  speciaal merkteken als bedoeld in als bedoeld in artikel 22, derde lid, van de verordening (EU) nr. 165/2014;

  Wet

  Arbeidstijdenwet.