Definities

Artikel 1

Actuele regelgeving

 1. Voor de toepassing van deze regeling worden de begripsbepalingen van de Regeling tachografen overgenomen.
  Voorts wordt verstaan onder:

  a. controle: steekproef als bedoeld in artikel 5:1, eerste lid, van de Regeling tachografen en de second opinion als bedoeld in de Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW, bijlage Tachograaftechnicus alsmede onderzoeken door de politie, ILT of RDW;
  b. cusumsysteem tachograaftechnicus: het systeem van bonus- en strafpunten voor de beoordeling van de kwaliteit van de werkzaamheden;
  c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een controle;
  d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van de werkzaamheden waarbij de cusumstand niet kleiner wordt dan 0;
  e. misser: bij een onderzoek geconstateerde onjuiste of vergeten aspect bij de werkzaamheden aan een tachograaf als bedoeld in hoofdstuk 3 van de regeling tachografen
  f. gradatie: kwalificatie van een misser uitgedrukt in strafpunten bij werkzaamheden.