Definities

Artikel 1

Actuele regelgeving

 1. Voor de toepassing van deze regeling worden de begripsbepalingen van de Regeling tachografen overgenomen. Voorts wordt verstaan onder:

  a. controle: steekproef als bedoeld in artikel 5:1 van de Regeling tachografen en de second opinion als bedoeld in de Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW, bijlage Erkenninghouder Tachografen alsmede onderzoeken door de politie, ILT of RDW;
  b. cusumsysteem erkenninghouder: het systeem van bonus- en strafpunten voor de erkenninghouder per werkplaats of mobiele onderzoekseenheid;
  c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een controle;
  d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van de controles waarbij de cusumstand niet kleiner wordt dan 0;
  e. misser: bij een onderzoek geconstateerde onjuiste of vergeten aspect bij de werkzaamheden aan een tachograaf als bedoeld in hoofdstuk 3 van de regeling tachografen;
  f. gradatie: kwalificatie van een misser uitgedrukt in strafpunten bij werkzaamheden.